Edumetriq Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 15
81-704 Sopot

e-mail: kontakt@edumetriq.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych Edumetriq Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15/6, 81-704 Sopot (dalej Edumetriq).

Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: iod@edumetriq.pl lub stacjonarnej: Edumetriq Sp. z o.o., 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 15/6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji udostępnionych przez Edumetriq produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Edumetriq (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Edumetriq oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Edumetriq przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt nie będą stanowiły inaczej.

Ponadto informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych i nie przetwarzamy ich w innych celach, niż przewidziane przepisami prawa. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe, jest minimalny i niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.