Edumetriq specjalizuje się w realizacji szkoleń dostępnych za pośrednictwem internetu. Główne atuty e-learningu to:

 • możliwość nauki w dogodnym czasie, eliminacja konieczności dojazdów,
 • zestandaryzowany program – każdy pracownik przechodzi takie samo szkolenie,
 • możliwość zarządzania procesem rozwoju kompetencji pracowników podmiotu lecznicznego.

Szkolenia obejmują zagadnienia, których znajomość jest wymagana przepisami, a przygotowane są w formie ułatwiającej szybkie przyswojenie i zapamiętanie. Ćwiczenia interaktywne oraz możliwość pozyskania najważniejszych informacji w postaci dokumentu pdf to dodatkowe atuty e-learningu.

Każde szkolenie kończy się testem, którego zaliczenie upoważnia do uzyskania certyfikatu uczestnictwa. Na życzenie wydajemy też zbiorowe certyfikaty dla szpitali i przychodni.

 

CERTYFIKAT_Rzeszów                certyfikaty_Edumetriq_ASERTYWNA_ANGIELSKI

E-szkolenia dostępne są wyłącznie dla firm. Oferujemy zakup pakietu szkoleniowego w formie abonamentu dla wszystkich pracowników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@edumetriq.pl.

Lista i opis dostępnych szkoleń znajdują się poniżej. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Edumetriq na zlecenie MZ w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

[/vc_accordion_tab]

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Zgodnie z programem CKPPiP uczestnicy kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych“ mogą 10% zajęć (ok. 4 godzin) zrealizować w formie e-learningu.

Celem e-szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zagadnień objętych programem kursu:

 • Podstawy prawne związane z ordynowaniem leków
 • Zasady wypisywania recept
 • Zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną

Asertywna realizacja zleceń lekarskich

Szkolenie powstało w odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Zdrowia zobowiązujący menedżerów podmiotów leczniczych do przeszkolenia personelu w wyznaczonym zakresie. Program szkolenia jest w pełni zgodny z wytycznymi Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez kilka tysięcy pracowników ochrony zdrowia, którzy je ukończyli w 2016 r.

Odpady medyczne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do właściwego postępowania z odpadami medycznymi, a przez to uniknięcie odpowiedzialności za naruszenie prawa oraz mandatów ze strony Inspektora Sanitarnego (SANEPID) i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników szpitala mających kontakt z odpadami medycznymi, czyli do całego personelu medycznego, a także osób mających kontakt z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, czyli do wszystkich pracowników szpitala.
W trakcie szkolenia przybliżymy następujące zagadnienia dotyczące:

 • podstawowych pojęć i definicji związanych gospodarowaniem odpadami
 • klasyfikacji odpadów
 • wytwarzania, segregacje i oznaczania odpadów
 • transportu i magazynowania odpadów
 • przekazywania i ewidencji odpadów

 

Szkolenie zawiera i objaśnia informacje zgodne z treścią poprawnej instrukcji postępowania z odpadami, a przez to wspiera wdrożenie właściwego postępowania w praktyce szpitala.

Bezpieczne użytkowanie sprzętu medycznego

Szkolenie przeznaczone jest dla „profesjonalnych użytkowników wyrobu medycznego”, czyli – zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” – wszystkich osób, które używają wyrobów medycznych. Każdy pracownik szpitala lub przychodni jest lub w szczególnej sytuacji może być uznany za profesjonalnego użytkownika wyrobu medycznego i może być objęty odpowiedzialnością za jego właściwe stosowanie.

 

W trakcie szkolenia przybliżymy następujące zagadnienia dotyczące:

 • podstawowych definicji dotyczących sprzętu medycznego
 • przejmowania odpowiedzialności za bezpieczne używanie sprzętu
 • prowadzenia dokumentacji
 • kontroli sprawności wykorzystywanego sprzętu

 

Wiedza objęta programem szkolenia przyczynia się do:

 • bezpieczeństwa pacjentów poprzez ograniczenia liczby zdarzeń niepożądanych, wynikających z nieprawidłowego lub niezgodnego z przepisami użytkowania sprzętu
 • bezpieczeństwa personelu poprzez ograniczenia odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z nieprawidłowym wykorzystaniem sprzętu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu jego użytkowania
 • bezpieczeństwa placówki medycznej poprzez ograniczenie liczby roszczeń i odszkodowań dzięki udokumentowanemu wdrożeniu zasad bezpieczeństwa w codziennej praktyce medycznej

Higiena rąk – kurs bezpłatny dostarczany wyłącznie w pakiecie z innymi szkoleniami

Celem szkolenia jest kształtowanie umiejętności higienicznego mycia rąk i ich higienicznej dezynfekcji. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników szpitala, a w szczególności do pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentami.

W trakcie szkolenia przybliżymy zagadnienia dotyczące:

 • „5 Kroków Higieny Rąk”
 • higienicznego mycia rąk metodą Ayliffe
 • higienicznej dezynfekcji rąk
 • procedury zakładania i zdejmowania rękawiczek

 

Mycie i dezynfekcja rąk to rutynowe zabiegi, wykonywane wielokrotnie każdego dnia. Warto zatem przypomnieć sobie w jaki sposób, zgodnie z zaleceniami WHO, powinny być realizowane procedury higieny rąk.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem szkolenia jest wyposażenie wszystkich pracowników szpitala w aktualną wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie ich do udzielania pierwszej pomocy nie narażając swojego zdrowia, zasad higieny i nie łamiąc obowiązującego prawa.

W trakcie szkolenia przybliżymy następujące zagadnienia dotyczące:

 • udzielania pomocy osobie (dorosłemu oraz dziecku) nieprzytomnej
 • także z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED
 • udzielania pomocy wobec zadławień; napadu drgawkowego; omdleń; urazów; krwotoków; zranień; oparzeń

 

Program szkolenia jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010.

Profilaktyka i leczenie odleżyn

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej opieki nad pacjentem zagrożonym powstaniem odleżyny a także przygotowanie do podjęcia działań leczniczych w przypadku powstania odleżyn.

W trakcie szkolenia przybliżymy następujące zagadnienia dotyczące:

 • etiologii
 • diagnozowania
 • oceny ryzyka
 • różnicowania stadiów
 • profilaktyki
 • leczenia odleżyn w nowoczesnym systemie opieki nad pacjentem

 

Program szkolenia jest zgodny z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Terapia żywieniowa osób dorosłych

Szkolenie ma na celu przyswojenie praktycznej wiedzy dotyczącej leczenia żywieniowego oraz wzrost świadomości jej znaczenia wśród personelu medycznego. Umożliwia również uzyskanie informacji o doborze adekwatnej do choroby pacjenta, terapii żywieniowej.Szkolenie dostarczy rzetelnych i konkretnych informacji dotyczących porad, odpowiedzi na pytania pacjentów, jak samodzielnie prowadzić adekwatne do potrzeb chorego organizmu żywienie medyczne w warunkach domowych.

Use English at Work – Introduction to Medical English for Nurses

Jest to stworzony specjalnie dla personelu medycznego obrazkowy słownik angielsko-polski słówek z branży medycznej.

W trakcie szkolenia przybliżymy słownictwo dotyczące:

 • struktury organizacyjnej szpitala
 • przedmiotów używanych do wykonywania czynności medycznych
 • dziedzin medycyny
 • części ciała
 • dolegliwości zdrowotnych

 

Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje poprawę umiejętności językowych personelu medycznego, niezbędnych w kontakcie z pacjentami z zagranicy.

Profilaktyka choroby zatorowo-zakrzepowej

Celem szkolenia jest wyposażenie wszystkich pracowników szpitala w aktualną wiedzę na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, czym jest choroba zatorowo-zakrzepowa, jak jej zapobiegać oraz jak ją leczyć.

W trakcie szkolenia przybliżymy następujące zagadnienia dotyczące:

 • etiologii
 • diagnozowania
 • oceny ryzyka
 • profilaktyki
 • leczenia choroby zatorowo-zakrzepowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatoru tętnicy płucnej)

 

[/vc_accordion]