Edumetriq wspiera profesjonalne zarządzanie kompetencjami pracowników szpitala na potrzeby spełniania wymagań formalnych, ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Oferta Edumetriq składa się następujących etapów:

 

 • Audyt kompetencji pracowników
 • Zaplanowanie i realizacja działań szkoleniowych
 • Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników

 

Audyt kompetencji pracowników jest realizowany kompleksowo lub w wybranych obszarach tematycznych, które są bezpośrednio powiązane z wymaganiami formalnymi jakie stawiają przed szpitalem instytucje certyfikujące i przepisy prawa.

Audyt może być prowadzony w ponad trzydziestu obszarach kompetencji, w tym:

 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji medycznej
 • znajomość zakresu odpowiedzialności prawnej personelu medycznego
 • znajomość zasad zapewnienia bezpieczeństwa informacji
 • znajomość zasad bezpiecznego wykorzystania sprzętu medycznego
 • znajomość praw pacjenta
 • znajomość norm jakości oraz standardów akredytacji
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad postępowania z odpadami medycznymi
 • znajomość zasad przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym
 • znajomość algorytmów udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wyniki audytu są dostępne w postaci przejrzystych raportów, pomocnych w ocenie stanu aktualnego i wyznaczeniu celów rozwoju kompetencji dla poszczególnych grup zawodowych i komórek organizacyjnych szpitala. Przykładowe raporty to:

Rys. 1 Raporty poziomu wiedzy w wybranych obszarach według oddziałów szpitala

Rys 2. Raporty poziomu wiedzy poszczególnych pracowników oddziału

Rys. 3 Raporty indywidualnego postępu szkoleniowego

Audyt poziomu kompetencji pracowników szpitala umożliwia również porównanie z innymi placówkami w regionie lub w kraju. Raporty benchmarkingowe dostępne są zarówno w układzie obejmującym obszary kompetencji jak i poszczególne grupy zawodowe.

Rys. 4 Raporty porównawcze wyników szpitala

Przekazanie pracownikom szpitala wyników audytu zwiększa ich świadomość i motywację dotyczącą konieczności rozwoju i wskazuje priorytety w tym względzie.

Realizacja audytu ułatwia właściwe zaplanowanie działań szkoleniowych, co jest jednym z formalnych wymogów sprawnego kierowania podmiotem leczniczym. W szczególności dotyczy to obszarów, gdzie kompetencje są najniższe, a ich poprawa może być kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa działania jednostki.

Rys. 5 Raporty faktycznego stanu odbytych testów